MIZD-120 - 秋山祥子2019年番号 究極のお姉さん 秋山

MIZD-120 - 秋山祥子2019年番号 究極のお姉さん 秋山

北人不知,以绿葵为之。 士良曰∶甘、酸,微热。

【主治】解诸药、菜、肉中毒。伤寒烦渴思饮∶栝蒌根三两。

颜之推《家训》云∶蔡朗父讳纯,改为露葵。六月、七月采茎叶,日干。

每温酒下二十丸,日三服。 时珍曰∶土瓜,其根作土气,其实似瓜也。

 【集解】保升曰∶菰根生水中,叶如蔗、荻,久则根盘而浓。好古曰∶《本经》云久服明目,扁鹊云多服昏目,何也?

 颂曰∶苦、甘,寒,无毒。藏器曰∶天门冬根有十余茎,根圆短,实润味甘;百部,多者五、六十茎,根长尖内虚,味苦不同,苗蔓亦别。

Leave a Reply