GG扑克apk

GG扑克apk

初但用其原方,后因治一壮年妇人患血崩甚剧,投以原方不效,且服药后心中觉热,遂即原方为加生地黄一两则效。此虽白虎汤与人参前后分用之,仍不啻同时并用之也。

取清汤两大盅,分两次温服下,每服一效果将药连服两剂,大便通下,病遂全愈。且于临服药时先用刀开其患处,用针刺其少商与合谷,此所以于险中求稳也。

想其得病之初,脉象之弦硬,此时尤剧,是以头疼眩晕由充血之极而至于溢血,因溢血而至于残废也。嘱其服一剂热不退时,可即原方再服,若服至大便通下且微溏时,即宜停药勿服。

 此诚以天地之气化又有转移,人所生之病即随之转移,而医者之用药自不得不随之转移也。 屡服恐于胃不宜,用山药煮粥送服,此即《金匮》硝石矾石散送以大麦粥之义也。

病因仲夏天热,赛球竞走,劳力过度,又兼受热,遂患大便下血。盖南方亦有赤芍药,而其根仍白,兹则花赤其根亦赤,是以善入血分活血化瘀也。

方解此方即拙拟滋阴清燥汤也。 肺为发动呼吸之机关,非呼吸即限于肺也,是以吸入之气可由血脉管下达,呼出之气可由回血管上达,无论气之上达下达,皆从肝经过,是以血瘀肝经,即有妨于升降之气息也。

Leave a Reply