Vol.558新人模特芷萱mimi白衬衣配黑短裙半脱露苗条身材诱惑写真[47P]_芷萱mimi_爱蜜社

Vol.558新人模特芷萱mimi白衬衣配黑短裙半脱露苗条身材诱惑写真[47P]_芷萱mimi_爱蜜社

得太阴坤土之精,故补中。麦冬颗分心贯,横生土中,连而不断,故治胃络脉绝。

盖用行则体消,体止则用息;用不忘体,体不亡用,亡则不祥莫大焉。如厥阴在泉,风淫所胜,民病洒淅振寒,其兼证,欠呻,两胁里急,心腹支满,膈咽不通,食则呕逆,腹胀,善噫,得后气乃快然,身体皆重。

驻五形,充五脏,美毛发,悦颜色,此盖益其寿命而强者也。若皮色黄白,味不辛甘,香不触鼻,名为柳桂,又名西桂。

气味苦温,得火气也。按∶制熟地宜九蒸九晒,盖多蒸则不滞,多晒则气温,水里阳生之义也。

主上气咳逆,结气,喉痹,吐吸,利关节,补中益气。春半后,秋半前出,茂暑繁盛,腹有血者良。

于是上中下焦,亦得藉之以验丰凶。桂能引下气与上气相接,则吸入之气,直至丹田而后出,故治吐吸也。

Leave a Reply